Číslo hlasovania: 3475
Číslo bodu: 6.
ÁÉR -14/2004 - parkolás MJ1
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  László Fazekas  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Nehlasovali: