Číslo hlasovania: 348
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k Návrhu na zmenu organizačnej štruktúry Mestského úradu v Komárne


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

Zmenu organizačnej štruktúry mestského úradu podľa predloženého návrhu (tvorí prílohu uznesenia)

B) ukladá Prednostovi MSÚ

prehodnotiť súčasnú organizačnú štruktúru MsÚ a predložiť návrh novej organizačnej štruktúry MsÚ v Komárne

C) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

zabezpečiť výber oprávnenej organizácie na prípravu certifikácie kvality riadenia ISO 9001: 2000 pre Mestský úrad Komárno
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: