Číslo hlasovania: 3483
Číslo bodu: 6.
Uznesenie k parkovaciemu systému Mesta Komárno      Mestské zastupitežstvo v Komárne


poveruje
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

požiada advokátsku kanceláriu o vypracovanie výpovede Mandátnej zmluvy o vybudovaní kompletného parkovacieho systému Mesta Komárno vrátane dodania a prevádzkovania, uzatvorenej medzi Mestom Komárno a spoločnosou ACTIV, s.r.o., dňa 31. októbra 2006.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  László Fazekas Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth

   Proti:
MUDr. Anton Marek

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: