Číslo hlasovania: 349
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k Návrhu na zmenu organizačnej štruktúry Mestského úradu v Komárne


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

žiadosť obce Iža, obce Vrbová nad Váhom a obce Patince na zriadenie spoločnej úradovne v súlade s Ust. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

B) schvaľuje

vytvorenie spoločnej úradovne a uzatvorenie zmluvy o zriadení spoločnej úradovne v zmysle bodu A/ uznesenia.

C) splnomocňuje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

rokovať s ďalšími záujemcami o spoločnú úradovňu a uzatvoriť s nimi zmluvu za rovnakých podmienok.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: