Číslo hlasovania: 350
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k Návrhu na zmenu organizačnej štruktúry Mestského úradu v Komárne


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) zrušuje

v časti týkajúcich sa priestorov užívaných NsP Komárno v Dôstojníckom pavilóne Komárno uzn. č. 516/2001/A/1/d zo dňa 24.04.2001 z dôvodu naliehavej potreby riešenia priestorových problémov MsÚ v súvislosti s prechodom pôsobností na mestskú samosprávu v Komárne.

B) schvaľuje

využitie uvedených priestorov pre účely MsÚ

C) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

rokovať o náhradnom riešení pri zabezpečení potrebných priestorov pre Nadáciu pre Univerzitu Jána Selyeho v Komárne.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: