Číslo hlasovania: 351
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k Vyhláseniu výberového konania


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeža:

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Komárno, Ul. práce č. 24
Munka Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola
Komárno, Ul. práce č. 24

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

obvyklým spôsobom zverejni vyhlásenie výberového konania,

Termín: ihneď
Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: