Číslo hlasovania: 352
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k Verejnej súťaži – celoplošná deratizácia mesta


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

vyhlásenie verejnej súťaže na celoplošnú deratizáciu v meste Komárno

B) schvaľuje

a) komisiu na vyhodnotenie ponúk v zložení:
predseda:F. A.
členovia: Gy. L.
F. M.
B. P.
B. R.
b) zodpovednú osobu za verejné obstarávanie:
 B. Š.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: