Číslo hlasovania: 358
Číslo bodu: 4.
Uznesenie k Návrhu zmluvy o úvere na financovanie projektu


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. uzatvorenie

Zmluvy o úvere s PKB a.s. č. 20/002/03 na financovanie Projektu "Nakladanie s odpadovými vodami mesta Komárno" v rámci programu ISPA. (Zmluva tvorí prílohu uznesenia),

2. uzatvorenie

1. dodatku č. 4 k zmluve o úvere č. 20/013/99 zo dňa 03.08.1999
2. dodatku č. 3 k zmluve o úvere č. 20/024/00 zo dňa 14.08.2000

uzatvorenej medzi Mestom Komárno a PKB a.s. zapracovaním zmien za rovnakých podmienok.

B) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

podpísa zmluvu o úvere a dodatky zmlúv o úvere v zmysle bodu A/ uznesenia.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: