Číslo hlasovania: 359
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

informatívnu správu o plnení uznesení mestského zastupitežstva ku dňu 14.02.2003,

B) zrušuje

uznesenia MsZ č. 867/2002a č.918//A/6,7/2002 pre nezáujem žiadatežov.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: