Číslo hlasovania: 360
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Návrhu mandátnej zmluvy o zabezpečení prevádzkovania mestských bytov a obytných domov


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. Mandátnu zmluvu o zabezpečení prevádzkovania mestských bytov a obytných domov medzi Mestom Komárno a spoločnosťou Alternatíva s.r.o.

2. Pristúpenie Mesta Komárno k Zmluvám o výkone správy domu a obytných domov podľa nasledovného priloženého zoznamu:

AdresaPočet nepredaných bytov k 1.2.2003
Bašta 15
Bubnová 1-7
Bubnová 2-6
Budovateľská 29-39
Budovateľská 52-58
Budovateľská 17-27
Budovateľská 24-30
Budovateľská 34-50
Budovateľská 3-5
Budovateľská 41-43
Budovateľská 45-59
Budovateľská 4-6
Budovateľská 7-13
Budovateľská 8-22
Cintorínsky rad 2-6
Cintorínsky rad 8-16
Damjanichova 2-6
Družstevná 15-19
Družstevná 21-25
Družstevná 9-13
Ďulov Dvor Hlavná 27
Dunajská 11
Dunajská 9
Dunajské nábr. 32-34
Dunajské nábr.28-30
Dunajské nábr.36-38
Dvorská 1-11
Dvorská 14-22
Dvorská 2-6
Dvorská 8-12
E.B. Lukáča 12-14
E.B. Lukáča 16-18
E.B .Lukáča 1-7
E.B. Lukáča 17-23
E.B. Lukáča 20-24
E.B. Lukáča 26-30
E.B. Lukáča 27-33
E.B. Lukáča 2-8
E.B. Lukáča 34-38
E.B. Lukáča 40-46
E.B. Lukáča 48-54
E.B. Lukáča 9-15
Eötvösa 26-28
Eötvösa 34-36
Eötvösa 45
Eötvösa 49-55
Eötvösa 57-59
Eötvösa 74-76
Františkánov 16
Gazdovská 12-18
Gazdovská 15-19
Gazdovská 21-25
Gazdovská 27-31
Gazdovská 44-46
Gazdovská 4-6
Gazdovská 8-10
Gen. Klapku 10-14
Gen. Klapku 2-8
Gen. Klapku 52-56
Gen. Klapku 58-62
Gen. Klapku 64-70
Gombaiho 12
Hlboká 15-21
Hradná 11
Hradná 13
Hradná 26
Hradná 9
Hviezdna 9-11
Hviezdna 12-14
Hviezdna 13-19
Hviezdna 16-18
Hviezdna 20-22
Hviezdna 24-26
Hviezdna 2-6
Hviezdna 5-7
Hviezdna 8-10
Hviezdoslavova 7-11
J.Selyeho 19-21
Jókaiho 3
Klinčeková 2-4
Klinčeková 6-8
Komenského 11 /SBD/
Komenského 2-8
Komenského 42-46
Košická 12-24
Košická 26-30
Košická 38-42
Košická 5
Kúpeľná 7-11
Letná 9-11
Lodná 2-6
Madácha 2-6
Malá Iža
Malá Jarková 1-5
Malé Hadovce 47
Mederčská 28
Mederčská 2
Mederčská 22-26
Mederčská 41-43
Mederčská 45-49
Mederčská 51-55
Mederčská 73-79
Meštianska 14-16
Meštianska 1-5
Meštianska 18-20
Meštianska 7-11
Mieru 10-14
Mieru 18-22
Mieru 24-28
Mieru 30-34
Mieru 4-8
Mládeže 1-5
Mládeže 7-11
Nám. Kossutha 4
Nám. M. R. Štefánika 12
Nová Stráž Čerhát 29
Nová Stráž Dunajský rad 1
Nová Stráž Hlavná
Odborárov 42-46
Odborárov 48-50
Odborárov 52-60
Odborárov 62-66
Okružná 1-3
Okružná 2-4
Palatínova 34
Palatínova 44
Palatínova 47
Palatínova 67-71
Palatínova 7
Pávia 21-27
Pávia 9-11
Petőfiho 6-18
Považská 1
Priateľstva 1-5
Priateľstva 27-29
Priateľstva 9-21
Rákócziho 16-24
Rákócziho 32-36
Rákócziho 35-45
Rákócziho 4-12
Rákócziho 9-15
Robotnícka štvrť 32
Robotnícka štvrť 34
Seressa 10-12
Seressa 2-4
Seressa 6-8
Slnečná 51
Staničná 17-23
Strelnica - Malý Harčáš
Sústružnícka 14-24
Sústružnícka 2-12
Sústružnícka 5-9
Svätoondrejská 12
Špitalská 12-14
Veľký rad 2-4
Veľký rad 6- 8
Vnútorná okružná 51 bunka
Vnútorná okružná 1-17
Vnútorná okružná 12
Vnútorná okružná 21-37
Vnútorná okružná 42-46
Vnútorná okružná 48-52
Vnútorná okružná 51
Vnútorná okružná 55-57
Vodná 10-12
Vodná 15-21
Vodná 2-8
Vodná 9-13
Vodný 28-34
Zámoryho 2
Zimná 3-5
Zváračská 13-17
Zváračská 14-24
Zváračská 1-9
Zváračská 2-12
Železničná 1-3
Železničná 19-23
Železničná 5-7
Železničná 9-11
Župná 1
Župná 5
SPOLU :
2
5
8
14
24
19
13
17
3
3
20
2
6
12
4
7
3
12
17
10
7
5
5
3
10
1
16
5
1
8
4
4
6
5
4
6
5
6
6
4
6
2
2
4
6
2
4
5
1
3
6
9
7
2
32
32
33
44
32
21
1
2
2
16
14
1
10
4
2
4
4
4
2
8
2
4
6
10
2
3
2
1
2
4
16
12
8
1
3
1
6
1
1
5
1
2
2
5
5
1
4
1
2
7
2
2
4
2
9
4
2
5
1
3
1
1
1
3
4
12
9
4
14
8
3
12
2
8
2
9
2
9
2
4
2
5
6
5
6
5
1
4
4
4
6
4
4
1
1
10
10
7
1
32
8
12
1
6
1
10
4
4
20
10
2
15
12
13
11
2
4
4
12
7
11
5
1
1
4
2
4
1 207

 

B) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárna

o podpísanie Mandátnej zmluvy o zabezpečení prevádzkovania mestských bytov v obytných domoch v zmysle bodu A/ tohoto uznesenia.

Termín do 28.02.2003
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: