Číslo hlasovania: 361
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – časť finančná k Návrhu koncepcie financovania rozpočtu na rok 2003


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

koncepciu financovania rozpočtu na rok 2003,

B) ukladá

1. Mestskému úradu v Komárne a jednotlivým komisiám

dopracovať bežný rozpočet do úrovne jednotlivých položiek,

2. Mestskému úradu v Komárne
a. predložiť upresnené zdroje financovania jednotlivých položiek investičných výdavkov,
b. predložiť zoznam nepotrebných HIM a finančného majetku s možnosťou ich speňaženia,
c. zabezpečovať investície len do výšky štátnych dotácií až do upresnenia financovania plánovaných investičných akcií.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: