Číslo hlasovania: 362
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k správe finančnej komisie - časť finančná k zvýšeniu cestovného MHD predloženého Slovenskou automobilovou dopravou Nové Zámky


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Návrh SAD a.s. na zvýšenie cestovného MHD.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: