Číslo hlasovania: 363
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k správe finančnej komisie – čas finančná k žiadosti Ing. Pásztora o preplatenie alikvotnej časti nevyčerpanej dovolenky za rok 2002


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

preplatenie alikvotnej časti nevyčerpanej dovolenky za rok 2002 pre Š. P.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: