Číslo hlasovania: 364
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Správe komisie rozvoja mesta, pre cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. zoznam poradia dôležitosti investičných akcií v časti kapitálových výdavkov, verejné osvetlenie, údržba MK, investičná výstavba, rozostavané stavby, infraštruktúra, výstavba a opravy MK a mostov. Zoznam tvorí prílohu uznesenia,
2. poradný zbor KRMCSaCR na riešenie problematiky odvodnenia a zástavby na Alžbetínom ostrove podľa § 20 písm. 4) Štatútu mesta Komárno v zložení:

I. J. - zamestnanec KOMVaK a.s. Komárno
L. G. - zamestnanec SVP š.p. Povodie Dunaja Komárno
A. Cz. - poslanec MZ a člen KRMCSaCR
Z. V. - poslanec obvodu
J. K. - zamestnanec Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava, pob. Komárno
R. B. - zamestnanec MsÚ Komárno

B) berie na vedomie

Správu KRM CSaCR a zásady spôsobu prerokovania materiálov v komisii rozvoja mesta, pre cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch v oblasti žiadostí o prenájom, alebo odkúpenia pozemkov a nehnuteľností vo vlastníctve mesta.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: