Číslo hlasovania: 365
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Správe komisie životného prostredia k Vyhláseniu verejnej súťaže „ Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Komárno“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

predbežné oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže "Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Komárno".
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: