Číslo hlasovania: 366
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Správe komisie životného prostredia


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

správu komisie životného prostredia zo dňa 30.01.2003,

B) schvaľuje

poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 tis. Sk pre Regionálne centrum slobody zvierat v Komárne, na účely dokončenia výstavby útulku pre zvieratá s tým, že finančný príspevok je možné použiť iba v súlade so zákonom č. 263//1999 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení ďalších zmien a doplnkov z plánovanej položky 633 (útulok) na rok 2003.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: