Číslo hlasovania: 367
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, bytové a zdravotné


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

pridelenie mestského bytu, garsónky na Ul. vodná 6/68 pre Gy. K. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č. 12/2001 § 6 ods. 3, na dobu určitú, jeden rok,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

vyhotoviť nájomnú zmluvu podľa uvedených podmienok pre Gy. K.

Termín priebežne
Zodpovedný prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: