Číslo hlasovania: 368
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k žiadosti Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Lodná II. Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) ukladá M. B., riaditeľke MŠ Lodná II.

realizovať uzn. MsZ č. 1005/2002 zo dňa 14.11.2002.

Termín do konca februára 2003

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

vypracovať návrh na trvalé riešenie priestorových problémov Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.

Zodpovedný prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: