Číslo hlasovania: 369
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže vypísanie výberového konania


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeža Materskej školy na Ul. priatežstva v Komárne,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zverejni vyhlásenie výberového konania obvyklým spôsobom.

Zodpovedný prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: