Číslo hlasovania: 371
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Návrhu na schválenie členstva mesta Komárno v Združení miest a obcí Slovenska


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

členstvo Mesta Komárno v Združení miest a obcí Slovenska, so sídlom Bezručova 9, Bratislava.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: