Číslo hlasovania: 372
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Návrhu na schválenie členstva v združení právnických osôb s názvom Regionálna rozvojová agentúra Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí

s cieľmi združenia právnických osôb s názvom Regionálna rozvojová agentúra Komárno so sídlom Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno,

B) schvaľuje

členstvo Mesta Komárno v združení právnických osôb s názvom Regionálna rozvojová agentúra Komárno,

C) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

doručiť písomnú prihlášku mesta správnej rade RRA Komárno.

Termín: 27.2.2003
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: