Číslo hlasovania: 373
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k riešeniu havarijnej prevádzky Nádvorie Európy


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

ad hoc komisiu pre nápomoc doriešenia havarijnej prevádzky Nádvoria Európy v Komárne, v zložení:

T. H. - poslanec mesta
A. P. - poslanec mesta
Z. V. - poslanec mesta
Š. B. - poslanec mesta
M. H. - poslanec mesta
A. Cz. - poslanec mesta
M. Cs. - hlavný kontrolór mesta.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: