Číslo hlasovania: 374
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Zmluve o financovaní projektu „Nakladanie s odpadovými vodami mesta Komárno“ v rámci programu ISPA


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

Zmluvu o financovaní projektu "Nakladanie s odpadovými vodami mesta Komárno" v rámci programu ISPA,

B) poveruje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

podpísaním Zmluvy o financovaní projektu "Nakladanie s odpadovými vodami mesta Komárno" v rámci programu ISPA uzavretej medzi mestom Komárno a Ministerstvom životného prostredia SR – IAEIP.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: