Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

odpredaj časti pozemku z p.č. 7411/1 o výmere 16 m2 v k.ú. Komárno za účelom rozšírenia garáže pre L. D. za cenu podľa BDÚ, t.j. 901,- Sk/m2;
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép MUDr. Ludovít Horváth Ing. Vojtech Szabó Ing. Peter Békési
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Anton Marek MUDr. Peter Tóth PhDr. Éva Dohnanec
JUDr. Éva Hortai  Attila Farkas Ing. Štefan Langschadl MUDr. Tamás Hollósy
 Mária Hutter PhDr. János Kovács Ing. Štefan Zámbó JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Tibor Baštrnák RNDr. Géza Nagy Mgr. Imre Andruskó  Anton Andrássy

   Proti:
 Peter Hamran Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
 Mária Hajabácsová

   Nehlasovali: