Číslo hlasovania: 406
Číslo bodu: 7.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne


Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: