Číslo hlasovania: 467
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k správe projektu ISPA


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu projektu ISPA „Nakladanie odpadovými vodami v meste Komárno“.

B) žiada M. Cs., hlavného kontrolóra mesta Komárno

prešetriť spôsob zabezpečenia projektovej dokumentácie ISPA, technickú a obsahovú úroveň z hľadiska vynaložených finančných prostriedkov.

Termín: najbližšie zasadnutie MsZ
Zodpovedný: hlavný kontrolór
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 467
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k správe projektu ISPA


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu projektu ISPA „Nakladanie odpadovými vodami v meste Komárno“.

B) žiada M. Cs., hlavného kontrolóra mesta Komárno

prešetriť spôsob zabezpečenia projektovej dokumentácie ISPA, technickú a obsahovú úroveň z hľadiska vynaložených finančných prostriedkov.

Termín: najbližšie zasadnutie MsZ
Zodpovedný: hlavný kontrolór
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: