Číslo hlasovania: 468
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – časť finančná k Plneniu rozpočtu za I. štvrtok 2003


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu za I. štvrtok 2003.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. prijať opatrenia na zrovnomernenie príjmu z poplatkov za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu,
2. spracovať zoznam nehnuteľného majetku mesta ponúkaného na predaj na zabezpečenie kapitálových príjmov plánovaných v rozpočte na rok 2003.

Termín: najbližšie zasadnutie MsZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 468
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – časť finančná k Plneniu rozpočtu za I. štvrtok 2003


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu za I. štvrtok 2003.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. prijať opatrenia na zrovnomernenie príjmu z poplatkov za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu,
2. spracovať zoznam nehnuteľného majetku mesta ponúkaného na predaj na zabezpečenie kapitálových príjmov plánovaných v rozpočte na rok 2003.

Termín: najbližšie zasadnutie MsZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: