Číslo hlasovania: 470
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – čas finančná k financovaniu kúpy Starej a Novej pevnosti


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) ukladá Mestskému úradu v Komárne

V rámci možnosti na zabezpečenie zdrojov financovania na odkúpenie Starej a Novej pevnosti:

Termín: najbližšie zasadnutie MsZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 470
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – čas finančná k financovaniu kúpy Starej a Novej pevnosti


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) ukladá Mestskému úradu v Komárne

V rámci možnosti na zabezpečenie zdrojov financovania na odkúpenie Starej a Novej pevnosti:

Termín: najbližšie zasadnutie MsZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 577
Proti: 64
Zdržali sa: 66
Nehlasovali: 0
Prítomní: 707


   Za:
 Mária Hutter MUDr. Tamás Hollósy  Mária Hajabácsová Ing. Peter Békési
 Peter Hamran Ing. Gábor Cséplő Ing. Vojtech Szabó PhDr. János Kovács
MUDr. Tibor Baštrnák MUDr. Zoltán Sebők Ing. Péter Bábi JUDr. Éva Hortai
Ing. László Győrfy Ing. Štefan Zámbó Ing. Štefan Langschadl  Helena Belokosztolszká
 Mária Vörösová MUDr. Peter Tóth  Attila Farkas PaedDr. Štefan Bende
 Anton Andrássy MUDr. Tamás Hollósy  Mihály Mácza MUDr. Zoltán Sebők
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Štefan Zámbó JUDr. Éva Hortai
 Mária Hajabácsová PhDr. János Kovács JUDr. Vojtech Novák MVDr. Alexander Galgóczy
 Peter Hamran RNDr. Géza Nagy MUDr. Anton Marek  Mihály Kiss
Mgr. Lajos Szép Ing. Peter Takács  Attila Farkas Ing. Gábor Cséplő
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Bábi PhDr. Éva Dohnanec Ing. Štefan Zámbó
 Miklós Fehér Ing. Peter Békési Ing. László Győrfy MUDr. Tibor Baštrnák
MUDr. Peter Tóth PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Sebők Ing. László Stubendek
JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník Ing. Peter Takács Mgr. Lajos Szép
MVDr. Alexander Galgóczy PhDr. Éva Dohnanec PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Sebők
 Miklós Fehér Ing. Gábor Cséplő PhDr. János Kovács  Mihály Mácza
 Mária Hutter MUDr. Ludovít Horváth  Attila Farkas Ing. Štefan Zámbó
Ing. Peter Békési Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy  Anton Andrássy
Mgr. Lajos Szép Ing. László Stubendek Ing. Peter Takács Ing. Péter Bábi
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Vojtech Szabó MUDr. Anton Marek MVDr. Alexander Galgóczy
Ing. Štefan Langschadl Ing. Marian Michálek Mgr. Imre Andruskó Mgr. Štefan Zábojník
MVDr. Alexander Galgóczy PhDr. János Kovács RNDr. Géza Nagy  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Zámbó  Anton Andrássy  Mihály Kiss
 Helena Belokosztolszká Ing. Štefan Langschadl Mgr. Lajos Szép JUDr. Éva Hortai
Ing. Béla Szabó Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Péter Békési
MUDr. Tamás Hollósy  Attila Petheő Ing. Zoltán Varga PaedDr. István Bende
Ing. István Zámbó  Attila Farkas Ing. László Stubendek Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Miklós Fehér Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Imre Andruskó RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria Ing. László Győrfy
MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas  Mária Hajabács
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek  Miklós Fehér Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Miklós Fehér
Ing. Attila Czíria JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó  Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Miklós Fehér
Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
PaedDr. István Bende  Frigyes Gogola MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó PaedDr. István Bende
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
 Mária Hajabács Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy   
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:
MUDr. Peter Tóth  Anton Andrássy RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Langschadl  Mária Vörösová
MUDr. Anton Marek Ing. Péter Bábi MVDr. Alexander Galgóczy  Anton Andrássy
Mgr. Lajos Szép PhDr. János Kovács MUDr. Ludovít Horváth RNDr. Géza Nagy
 Mihály Kiss  Mária Vörösová JUDr. Vojtech Novák JUDr. Éva Hortai
MUDr. Zoltán Sebők MUDr. Peter Tóth Ing. Gábor Cséplő Ing. Štefan Langschadl
 Attila Farkas  Mária Hutter RNDr. Géza Nagy PhDr. Éva Dohnanec
 Mihály Mácza  Miklós Fehér PaedDr. Štefan Bende Ing. Vojtech Szabó
 Helena Belokosztolszká Ing. László Stubendek PhDr. János Kovács Ing. Zoltán Varga
Ing. Péter Bábi  Miklós Fehér Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka  Frigyes Gogola MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó
 Frigyes Gogola Ing. Lajos Csonka Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Lajos Csonka  Juraj Bača Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
 Mihály Mácza MUDr. Ludovít Horváth Ing. László Stubendek PaedDr. Štefan Bende
MVDr. Alexander Galgóczy  Attila Farkas PhDr. Éva Dohnanec Ing. Gábor Cséplő
PhDr. Éva Dohnanec Ing. László Győrfy Ing. Peter Békési  Miklós Fehér
Ing. Štefan Langschadl Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek  Mihály Mácza
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Bábi Ing. Peter Békési Ing. László Győrfy
 Anton Andrássy Ing. Štefan Zámbó JUDr. Vojtech Novák Ing. Vojtech Szabó
 Mária Hutter JUDr. Éva Hortai MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Zoltán Sebők
MUDr. Ludovít Horváth  Mária Hajabácsová  Attila Farkas Ing. László Győrfy
PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas  Attila Petheő
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Miklós Fehér
Ing. László Győrfy Mgr. Štefan Zábojník Ing. Lajos Csonka Mgr. Imre Andruskó
Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende  Attila Farkas MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. Péter Békési
Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Ing. Zoltán Varga Ing. László Stubendek  Frigyes Gogola Ing. Attila Czíria
 Attila Petheő  Attila Petheő

   Nehlasovali: