Číslo hlasovania: 471
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k správe finančnej komisie – čas majetkoprávna k odpredaju pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

odpredaj pozemkov p.č. 5189/1 o výmere 3380 m2 a p.č. 5190 o výmere 177 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/m2 pre J. S. v podiele 1/2 k celku a pre Š. S. v podiele 1/2 k celku s vecným bremenom (inžinierske siete na pozemku).

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 471
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k správe finančnej komisie – čas majetkoprávna k odpredaju pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

odpredaj pozemkov p.č. 5189/1 o výmere 3380 m2 a p.č. 5190 o výmere 177 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/m2 pre J. S. v podiele 1/2 k celku a pre Š. S. v podiele 1/2 k celku s vecným bremenom (inžinierske siete na pozemku).

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 522
Proti: 20
Zdržali sa: 49
Nehlasovali: 0
Prítomní: 591


   Za:
MUDr. Tibor Baštrnák  Mihály Mácza  Attila Farkas MUDr. Ludovít Horváth
Mgr. Imre Andruskó Ing. Štefan Zámbó RNDr. Géza Nagy Ing. Vojtech Szabó
MUDr. Peter Tóth Ing. László Győrfy  Anton Andrássy Ing. László Stubendek
PhDr. János Kovács Ing. Peter Békési PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Tamás Hollósy
 Mária Hajabácsová Ing. Péter Bábi JUDr. Éva Hortai Ing. Gábor Cséplő
 Mária Vörösová  Mária Hutter Ing. Péter Bábi MUDr. Tamás Hollósy
PhDr. Éva Dohnanec Ing. László Stubendek MUDr. Zoltán Sebők PaedDr. Štefan Bende
Ing. Peter Takács MUDr. Peter Tóth  Attila Farkas Ing. Gábor Cséplő
 Miklós Fehér Ing. Štefan Zámbó Ing. Peter Békési MUDr. Zoltán Sebők
 Mária Hutter Ing. Peter Békési  Anton Andrássy Ing. Peter Takács
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Langschadl Mgr. Štefan Zábojník
JUDr. Éva Hortai  Attila Farkas  Miklós Fehér PhDr. Éva Dohnanec
Ing. Štefan Zámbó  Helena Belokosztolszká Mgr. Lajos Szép Ing. Gábor Cséplő
Ing. Štefan Zámbó Ing. László Stubendek  Anton Andrássy PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Sebők PhDr. János Kovács PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Ludovít Horváth
RNDr. Géza Nagy  Miklós Fehér Ing. Péter Bábi Ing. László Győrfy
Ing. Peter Békési Ing. Peter Takács Ing. Marian Michálek MUDr. Tamás Hollósy
Mgr. Imre Andruskó Ing. Vojtech Szabó MVDr. Alexander Galgóczy  Mihály Mácza
Mgr. Lajos Szép Mgr. Imre Andruskó MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Zoltán Varga
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Miklós Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Lajos Maurovich Horváth
MUDr. Tamás Hollósy  Mária Hajabács Mgr. Lajos Szép RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. György Batta Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Miklós Fehér
Ing. Péter Békési JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér Ing. László Stubendek
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
 Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó  Mária Hajabács Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
Mgr. Štefan Zábojník  Attila Farkas  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
   Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek

   Proti:
MVDr. Alexander Galgóczy  Peter Hamran Ing. Štefan Langschadl MUDr. Anton Marek
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Vojtech Novák  Anton Andrássy
 Mihály Kiss RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép Ing. Lajos Csonka
 Frigyes Gogola Ing. Lajos Csonka MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Frigyes Gogola
Ing. Lajos Csonka Ing. Zoltán Varga  Csaba Fehér Ing. Zoltán Varga

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Sebők PaedDr. Štefan Bende MUDr. Ludovít Horváth PhDr. János Kovács
 Mária Vörösová MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Štefan Langschadl  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Győrfy Mgr. Štefan Zábojník  Helena Belokosztolszká
MVDr. Alexander Galgóczy JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Langschadl Ing. László Győrfy
Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek Ing. László Győrfy PaedDr. István Bende
Ing. Zoltán Varga  Frigyes Gogola Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga JUDr. Éva Hortai PaedDr. István Bende Ing. László Győrfy
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Attila Czíria
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: