Číslo hlasovania: 472
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k správe finančnej komisie – čas majetkoprávna k odpredaju pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

odpredaj pozemku p.č. 965/1 o výmere 1968 m2 pod obytným domom v k.ú. Komárno za cenu 150,- Sk/m2 v zmysle zák. č. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov a VZN mesta č.5/2002, ktorým sa dopĺňa VZN č. 10/1996 v znení VZN č. 1/1998 v znení VZN č. 7/1998 pre vlastníkov bytov v Komárne, Vnútorná okružná 176.

B) neschvažuje

odpredaj pozemku p.č. 965/3 o výmere cca 3600 m2 v k.ú. Komárno pre vlastníkov bytov v Komárne, Vnútorná okružná 176, pretože je to verejné priestranstvo.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 472
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k správe finančnej komisie – čas majetkoprávna k odpredaju pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

odpredaj pozemku p.č. 965/1 o výmere 1968 m2 pod obytným domom v k.ú. Komárno za cenu 150,- Sk/m2 v zmysle zák. č. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov a VZN mesta č.5/2002, ktorým sa dopĺňa VZN č. 10/1996 v znení VZN č. 1/1998 v znení VZN č. 7/1998 pre vlastníkov bytov v Komárne, Vnútorná okružná 176.

B) neschvažuje

odpredaj pozemku p.č. 965/3 o výmere cca 3600 m2 v k.ú. Komárno pre vlastníkov bytov v Komárne, Vnútorná okružná 176, pretože je to verejné priestranstvo.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 492
Proti: 37
Zdržali sa: 77
Nehlasovali: 0
Prítomní: 606


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy  Mária Hutter PhDr. Éva Dohnanec Ing. Gábor Cséplő
MUDr. Tibor Baštrnák Ing. László Stubendek  Mária Hajabácsová Ing. Péter Bábi
JUDr. Éva Hortai PaedDr. Štefan Bende Ing. Štefan Zámbó RNDr. Géza Nagy
MUDr. Zoltán Sebők  Mihály Mácza Mgr. Imre Andruskó Ing. Peter Békési
 Attila Farkas JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth Ing. Peter Takács
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Gábor Cséplő JUDr. Éva Hortai
MUDr. Peter Tóth Ing. Peter Békési Ing. Štefan Zámbó PhDr. Éva Dohnanec
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas
Ing. László Győrfy Ing. Peter Takács Mgr. Imre Andruskó Ing. Vojtech Szabó
MUDr. Anton Marek Ing. Štefan Langschadl Mgr. Lajos Szép Ing. Peter Békési
 Anton Andrássy  Mihály Mácza RNDr. Géza Nagy PhDr. János Kovács
Ing. Gábor Cséplő  Miklós Fehér MUDr. Zoltán Sebők  Attila Farkas
Ing. László Stubendek Ing. Štefan Zámbó Ing. Marian Michálek PhDr. Éva Dohnanec
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek  Mihály Kiss
 Anton Andrássy  Helena Belokosztolszká Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Tamás Hollósy
 Attila Petheő Ing. Zoltán Varga PaedDr. István Bende Ing. István Zámbó
 Attila Farkas MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Miklós Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Miklós Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Lajos Maurovich Horváth
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési  Mária Hajabács Mgr. Lajos Szép
Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Mgr. Imre Andruskó
Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník  Frigyes Gogola  Miklós Fehér
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
PaedDr. István Bende  Frigyes Gogola MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga  Juraj Bača Ing. Péter Birkus
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák Ing. László Stubendek
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Langschadl MUDr. Anton Marek
 Anton Andrássy MUDr. Ludovít Horváth MVDr. Alexander Galgóczy  Anton Andrássy
Mgr. Lajos Szép  Mihály Kiss RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai
Ing. Zoltán Varga Mgr. Imre Andruskó  Mária Hutter RNDr. Géza Nagy
Ing. Štefan Zámbó Mgr. Lajos Szép Ing. Péter Békési  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Attila Petheő Ing. Lajos Csonka  Attila Petheő
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria Ing. Zoltán Varga MUDr. Anton Marek
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány
 László Fazekas  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép

   Zdržali sa:
PhDr. János Kovács  Mária Vörösová  Peter Hamran Ing. László Győrfy
Ing. Vojtech Szabó MVDr. Alexander Galgóczy  Mihály Mácza Ing. Štefan Langschadl
PhDr. János Kovács Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Ludovít Horváth JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zoltán Sebők  Mária Vörösová Ing. Štefan Langschadl MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Ludovít Horváth MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Vojtech Szabó Ing. László Győrfy
 Miklós Fehér PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Zoltán Sebők PhDr. János Kovács
 Mária Hajabácsová  Attila Farkas Ing. László Stubendek  Mihály Mácza
Ing. Péter Bábi Ing. Attila Czíria Ing. Zoltán Varga PaedDr. István Bende
Ing. Zoltán Varga  Miklós Fehér Ing. Attila Czíria JUDr. Éva Hortai
Ing. Béla Szabó Ing. Zoltán Varga JUDr. Éva Hortai  Frigyes Gogola
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Mária Hajabács Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó  Juraj Bača
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali: