Číslo hlasovania: 473
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – čas majetkoprávna k odpredaju bývalej stolárskej dielne


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

odpredaj bývalej stolárskej dielne v Komárna na p.č. 1787 o výmere 2115 m2 s budovou, p.č. 1790 o výmere 87 m2 s budovou, p.č. 1788 o výmere 16 m2 s budovou, p.č. 1791 o výmere 113 m2 s budovou a čas p.č. 1789 o výmere cca 6000 m2 v k.ú. Komárno pre J. L., nakožko územie je v bezprostrednej blízkosti pevnostného systému.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 473
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – čas majetkoprávna k odpredaju bývalej stolárskej dielne


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

odpredaj bývalej stolárskej dielne v Komárna na p.č. 1787 o výmere 2115 m2 s budovou, p.č. 1790 o výmere 87 m2 s budovou, p.č. 1788 o výmere 16 m2 s budovou, p.č. 1791 o výmere 113 m2 s budovou a čas p.č. 1789 o výmere cca 6000 m2 v k.ú. Komárno pre J. L., nakožko územie je v bezprostrednej blízkosti pevnostného systému.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 496
Proti: 26
Zdržali sa: 57
Nehlasovali: 0
Prítomní: 579


   Za:
Ing. Vojtech Szabó Ing. Štefan Langschadl Ing. Štefan Zámbó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tibor Baštrnák Ing. László Győrfy Ing. Gábor Cséplő  Attila Farkas
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Bábi JUDr. Éva Hortai  Mária Hutter
 Mária Hajabácsová Ing. László Stubendek Ing. Peter Békési PhDr. Éva Dohnanec
Ing. Štefan Zámbó  Miklós Fehér  Attila Farkas PhDr. Éva Dohnanec
Ing. Péter Bábi MUDr. Peter Tóth Ing. László Stubendek JUDr. Éva Hortai
Ing. Peter Békési MUDr. Tibor Baštrnák PaedDr. Štefan Bende Ing. Peter Takács
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Sebők Ing. Gábor Cséplő  Anton Andrássy
PhDr. Éva Dohnanec  Mihály Mácza MUDr. Zoltán Sebők MVDr. Alexander Galgóczy
MUDr. Tamás Hollósy  Helena Belokosztolszká  Attila Farkas Ing. Peter Takács
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Péter Békési  Attila Farkas  Mária Hajabács Mgr. Lajos Szép
Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende Ing. Zoltán Varga
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó  Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Miklós Fehér
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
 Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende  Miklós Fehér
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
 Mária Hajabács MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács Ing. Béla Szabó Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Birkus  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
 Mihály Mácza  Peter Hamran RNDr. Géza Nagy  Anton Andrássy
MUDr. Peter Tóth PhDr. János Kovács JUDr. Vojtech Novák  Mária Vörösová
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Ludovít Horváth Mgr. Lajos Szép Mgr. Lajos Szép
 Mihály Kiss RNDr. Géza Nagy  Anton Andrássy MUDr. Tibor Baštrnák
JUDr. Éva Hortai  Mária Hutter  Mária Vörösová  Mária Hajabácsová
 Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Ing. Zoltán Varga
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány

   Zdržali sa:
MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Zoltán Sebők PaedDr. Štefan Bende MUDr. Anton Marek
Ing. Gábor Cséplő MUDr. Ludovít Horváth JUDr. Vojtech Novák PhDr. János Kovács
MVDr. Alexander Galgóczy  Mária Vörösová Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Langschadl
 Mihály Mácza PaedDr. Štefan Bende Ing. László Stubendek Ing. Štefan Zámbó
JUDr. Vojtech Novák  Peter Hamran PhDr. János Kovács Ing. Peter Békési
Ing. Vojtech Szabó MUDr. Anton Marek Ing. Štefan Langschadl Ing. László Győrfy
 Attila Farkas  Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. György Batta  Frigyes Gogola
RNDr. Géza Nagy Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Zoltán Varga Ing. Zoltán Varga
Mgr. György Batta Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. István Zámbó
Ing. Attila Czíria  Juraj Bača Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák Mgr. Štefan Zábojník  Juraj Bača Ing. Imre Dubány
 Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali: