Číslo hlasovania: 474
Číslo bodu: 9.
Správe finančnej komisie – čas majetkoprávna k odpredaju resp. prenájmu pozemkov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

odpredaj resp. prenájom pozemkov p.č. 11891 o výmere 53434 m2 a p.č. 11892 o výmere 62783 m2 v k.ú. Komárno pre Dedičstvo-Turul-Hagyaték n.o., sídlom Komárno, Nová Osada 8, nakožko je to rozvojový pozemok vedený ako lesná pôda.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 474
Číslo bodu: 9.
Správe finančnej komisie – čas majetkoprávna k odpredaju resp. prenájmu pozemkov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

odpredaj resp. prenájom pozemkov p.č. 11891 o výmere 53434 m2 a p.č. 11892 o výmere 62783 m2 v k.ú. Komárno pre Dedičstvo-Turul-Hagyaték n.o., sídlom Komárno, Nová Osada 8, nakožko je to rozvojový pozemok vedený ako lesná pôda.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 531
Proti: 24
Zdržali sa: 35
Nehlasovali: 0
Prítomní: 590


   Za:
Ing. Peter Békési MUDr. Zoltán Sebők Ing. Štefan Zámbó Ing. Vojtech Szabó
 Mária Hutter Ing. Gábor Cséplő MUDr. Tibor Baštrnák  Attila Farkas
MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek  Mária Hajabácsová JUDr. Éva Hortai
Ing. Péter Bábi Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Bábi JUDr. Éva Hortai
Mgr. Imre Andruskó Ing. Peter Békési MUDr. Peter Tóth  Miklós Fehér
Ing. Štefan Zámbó PhDr. Éva Dohnanec Ing. Gábor Cséplő  Mária Hutter
Ing. László Stubendek Ing. Peter Takács PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Sebők
 Attila Farkas PhDr. János Kovács  Mária Hajabácsová MUDr. Tamás Hollósy
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Győrfy Ing. László Stubendek  Mária Vörösová
Mgr. Lajos Szép  Mihály Mácza Ing. Peter Békési Ing. Gábor Cséplő
Ing. Štefan Zámbó  Attila Farkas Ing. Štefan Langschadl RNDr. Géza Nagy
MUDr. Peter Tóth  Helena Belokosztolszká MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Tibor Baštrnák
PhDr. Éva Dohnanec PaedDr. Štefan Bende  Mihály Kiss  Mária Hutter
 Attila Farkas Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Éva Hortai Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Zoltán Varga MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Vojtech Szabó
Ing. Štefan Langschadl Mgr. Lajos Szép  Anton Andrássy  Mihály Mácza
Ing. Péter Bábi  Mária Hajabácsová RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas
 Mária Hajabács Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Attila Petheő Mgr. György Batta  Attila Farkas  Miklós Fehér
MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. István Zámbó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési  Attila Farkas
 Mária Hajabács Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Mgr. Imre Andruskó
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó  Miklós Fehér
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
 Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó PaedDr. István Bende
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Mária Hajabács
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tamás Hollósy
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Imre Andruskó
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
MUDr. Peter Tóth MVDr. Alexander Galgóczy  Peter Hamran MUDr. Anton Marek
Mgr. Lajos Szép  Anton Andrássy JUDr. Vojtech Novák RNDr. Géza Nagy
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Ludovít Horváth  Mária Vörösová  Anton Andrássy
Mgr. Lajos Szép RNDr. Géza Nagy  Mihály Kiss Mgr. Imre Andruskó
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Ing. Zoltán Varga MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
 Mihály Mácza PaedDr. Štefan Bende PhDr. Éva Dohnanec PhDr. János Kovács
Ing. László Győrfy Ing. Štefan Langschadl  Mária Vörösová Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Ludovít Horváth JUDr. Vojtech Novák MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Štefan Langschadl
 Mihály Mácza  Anton Andrássy Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth  Frigyes Gogola PaedDr. István Bende Ing. Zoltán Varga
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő MUDr. Péter Tóth
Ing. László Győrfy  Attila Petheő Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési  Frigyes Gogola  Attila Petheő

   Nehlasovali: