Číslo hlasovania: 476
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci k odpredaju nebytového priestoru


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

odpredaj nebytového priestoru v Komárne, na Vnútornej okružnej, na p.č. 965/4 súp. č. 3712 s pozemkom p.č. 965/4 o výmere 51 m2 za cenu 250.000,- Sk pre V. Sz. a manžela L. s podmienkou, že pri rekonštrukcii nebytového priestoru je potrebné dodrža architektonický vzhžad v súlade s vedžajším nebytovým priestorom a rekonštrukciu realizova do 1 roka od podpísania kúpnopredajnej zmluvy.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 476
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci k odpredaju nebytového priestoru


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

odpredaj nebytového priestoru v Komárne, na Vnútornej okružnej, na p.č. 965/4 súp. č. 3712 s pozemkom p.č. 965/4 o výmere 51 m2 za cenu 250.000,- Sk pre V. Sz. a manžela L. s podmienkou, že pri rekonštrukcii nebytového priestoru je potrebné dodrža architektonický vzhžad v súlade s vedžajším nebytovým priestorom a rekonštrukciu realizova do 1 roka od podpísania kúpnopredajnej zmluvy.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 315
Proti: 19
Zdržali sa: 28
Nehlasovali: 0
Prítomní: 362


   Za:
PhDr. János Kovács Mgr. Lajos Szép MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Ludovít Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Štefan Langschadl Ing. Péter Bábi RNDr. Géza Nagy
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Lajos Csonka MUDr. Péter Tóth
PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
PaedDr. István Bende  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:
MUDr. Tibor Baštrnák  Anton Andrássy  Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai
 Mihály Kiss Ing. László Győrfy  Csaba Fehér  Miklós Fehér
Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga  Attila Petheő

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Sebők MUDr. Peter Tóth  Mária Hutter PaedDr. Štefan Bende
Ing. Gábor Cséplő MUDr. Tamás Hollósy Ing. Vojtech Szabó Ing. Štefan Zámbó
PhDr. Éva Dohnanec  Mihály Mácza Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas
 Frigyes Gogola MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy Mgr. Imre Andruskó
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Zoltán Varga  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: