Číslo hlasovania: 477
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci k zmene uznesenia MsZ č. 557/A/28/2001


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zmenu uznesenia MsZ č. 557/A/28/2001 nasledovne:

A/ schvažuje

28. odpredaj pozemku p.č. 1710/431 o výmere 44 m2 v k.ú. Nová Strហza cenu 165,- Sk/m2 pre A. J. a manželku Z. J.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 477
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci k zmene uznesenia MsZ č. 557/A/28/2001


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zmenu uznesenia MsZ č. 557/A/28/2001 nasledovne:

A/ schvažuje

28. odpredaj pozemku p.č. 1710/431 o výmere 44 m2 v k.ú. Nová Strហza cenu 165,- Sk/m2 pre A. J. a manželku Z. J.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 365
Proti: 7
Zdržali sa: 28
Nehlasovali: 0
Prítomní: 400


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Győrfy Mgr. Štefan Zábojník PhDr. Éva Dohnanec
Ing. László Stubendek Ing. Štefan Langschadl Mgr. Lajos Szép RNDr. Géza Nagy
 Helena Belokosztolszká MVDr. Alexander Galgóczy  Mária Vörösová  Attila Farkas
MUDr. Tibor Baštrnák  Mihály Mácza  Mária Hutter Ing. Vojtech Szabó
Ing. Gábor Cséplő Ing. Štefan Zámbó PaedDr. Štefan Bende  Mária Hajabácsová
 Mihály Kiss Ing. Peter Takács PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Lajos Szép
Ing. László Győrfy Ing. Peter Békési  Mária Hajabácsová Ing. László Stubendek
MUDr. Zoltán Sebők Ing. Vojtech Szabó  Mihály Mácza Mgr. Štefan Zábojník
 Anton Andrássy MUDr. Tibor Baštrnák  Mária Hutter MVDr. Alexander Galgóczy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Vojtech Novák  Peter Hamran  Attila Farkas
 Mária Vörösová PaedDr. Štefan Bende  Helena Belokosztolszká PhDr. János Kovács
MVDr. Alexander Galgóczy JUDr. Éva Hortai MUDr. Zoltán Sebők Ing. Péter Bábi
MUDr. Peter Tóth Ing. Gábor Cséplő Ing. Vojtech Szabó PhDr. Éva Dohnanec
 Attila Farkas Ing. Peter Takács Mgr. Štefan Zábojník Ing. Marian Michálek
Ing. Peter Békési  Anton Andrássy  Miklós Fehér MUDr. Anton Marek
Ing. Zoltán Varga Ing. László Győrfy Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép  Mária Hutter JUDr. Éva Hortai
Ing. Béla Szabó  Attila Farkas RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
PaedDr. István Bende  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy Mgr. Lajos Szép
 Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
PaedDr. István Bende  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó
Ing. Péter Birkus

   Proti:
PhDr. János Kovács JUDr. Vojtech Novák JUDr. Éva Hortai Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy PhDr. János Kovács  Anton Andrássy Ing. Gábor Cséplő
JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Langschadl PaedDr. Štefan Bende MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő MUDr. Péter Tóth Ing. Attila Czíria  Miklós Fehér
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende  Csaba Fehér MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó PaedDr. István Bende Ing. Zoltán Varga
 Csaba Fehér Ing. Zoltán Varga Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth

   Nehlasovali: