Číslo hlasovania: 478
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci k prenájmu pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

odpredaj časti pozemku z p.č. 7301/2 o výmere 14 m2 v k.ú. Komárno pod novinovým stánkom pre Szilárda Kalocsányiho, bytom Komárno, Ulica budovatežská 45/56,

B) schvažuje

prenájom časti pozemku z p.č. 7301/2 o výmere 14 m2 v k.ú. Komárno pod novinovým stánkom za cenu 10,- Sk/m2/deň pre Szilárda Kalocsányiho, bytom Komárno, Ulica budovatežská 45/56.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie nájomnej zmluvy a realizova nájomný vzah v zmysle bodu B/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 478
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci k prenájmu pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

odpredaj časti pozemku z p.č. 7301/2 o výmere 14 m2 v k.ú. Komárno pod novinovým stánkom pre Szilárda Kalocsányiho, bytom Komárno, Ulica budovatežská 45/56,

B) schvažuje

prenájom časti pozemku z p.č. 7301/2 o výmere 14 m2 v k.ú. Komárno pod novinovým stánkom za cenu 10,- Sk/m2/deň pre Szilárda Kalocsányiho, bytom Komárno, Ulica budovatežská 45/56.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie nájomnej zmluvy a realizova nájomný vzah v zmysle bodu B/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 275
Proti: 16
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 300


   Za:
PhDr. János Kovács Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Zoltán Sebők MVDr. Alexander Galgóczy
PaedDr. Štefan Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Mária Hajabács
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Ing. Zoltán Varga Ing. László Győrfy
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép

   Zdržali sa:
Ing. László Stubendek Ing. Attila Czíria  Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó
PaedDr. István Bende  Csaba Fehér Ing. Zoltán Varga Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas

   Nehlasovali: