Číslo hlasovania: 479
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci k prenájmu pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

odpredaj pozemku p.č. 7376/1 o výmere 304 m2 v k.ú. Komárno pod prenosným stánkom pre T. J. a manželku K. J.

B) schvažuje

prenájom pozemku p.č. 7376/1 o výmere 304 m2 v k.ú. Komárno pod prenosným stánkom za cenu 15 % z BDÚ, t.j. 135,- Sk/m2/rok pre T. J. a manželku K. J.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie nájomnej zmluvy a realizova nájomný vzah v zmysle bodu B/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ




Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 479
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci k prenájmu pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

odpredaj pozemku p.č. 7376/1 o výmere 304 m2 v k.ú. Komárno pod prenosným stánkom pre T. J. a manželku K. J.

B) schvažuje

prenájom pozemku p.č. 7376/1 o výmere 304 m2 v k.ú. Komárno pod prenosným stánkom za cenu 15 % z BDÚ, t.j. 135,- Sk/m2/rok pre T. J. a manželku K. J.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie nájomnej zmluvy a realizova nájomný vzah v zmysle bodu B/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ




Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 269
Proti: 15
Zdržali sa: 16
Nehlasovali: 0
Prítomní: 300


   Za:
 Mária Vörösová PhDr. János Kovács PhDr. Éva Dohnanec Ing. Štefan Zámbó
 Anton Andrássy Mgr. Lajos Szép  Attila Farkas MUDr. Tibor Baštrnák
 Mihály Mácza Ing. László Stubendek MVDr. Alexander Galgóczy JUDr. Vojtech Novák
 Peter Hamran MUDr. Tamás Hollósy  Helena Belokosztolszká Ing. Peter Takács
 Mária Hutter MUDr. Zoltán Sebők Ing. Vojtech Szabó Ing. László Győrfy
Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Éva Hortai  Mária Hajabácsová PaedDr. Štefan Bende
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Ing. Béla Szabó
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
 Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó PaedDr. István Bende  Miklós Fehér
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Csaba Fehér  Frigyes Gogola MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  László Fazekas JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Cséplő Ing. László Győrfy Mgr. Štefan Zábojník  Attila Farkas
Ing. László Győrfy  Attila Petheő Ing. Zoltán Varga  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: