Číslo hlasovania: 480
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci k zrušeniu predkupného práva


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zrušenie predkupného práva mesta na pozemok p.č. 2501/2 o výmere 23 m2, ostatná plocha, v k.ú. Komárno, vo vlastníctve A. H. a manželky A. H.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie zmluvy o zrušení predkupného práva v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 480
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci k zrušeniu predkupného práva


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zrušenie predkupného práva mesta na pozemok p.č. 2501/2 o výmere 23 m2, ostatná plocha, v k.ú. Komárno, vo vlastníctve A. H. a manželky A. H.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie zmluvy o zrušení predkupného práva v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 309
Proti: 19
Zdržali sa: 22
Nehlasovali: 0
Prítomní: 350


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Lajos Maurovich Horváth
 Attila Farkas RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
Ing. László Győrfy Mgr. Lajos Szép Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács Ing. Béla Szabó Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník
 Mária Hajabács RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép Ing. Péter Birkus
 László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
Ing. László Stubendek

   Proti:
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő
Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Zdržali sa:
 Miklós Fehér Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Ing. Lajos Csonka MUDr. Péter Tóth JUDr. Éva Hortai Mgr. Lajos Szép
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth  Juraj Bača  Attila Farkas
 Attila Petheő Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: