Číslo hlasovania: 481
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

1. odpredaj časti pozemku z p.č. 1710/207 o výmere 200 m2 v k.ú. Nová Strហpre Š. M. a manželku E. M., nakožko na pozemku sa nachádza verejná kanalizácia,

2. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre Š. K. a manželku E. K. nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

3. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre J. N. a manželku H. N., nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

4. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre J. O. a manželku L. O., nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

5. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre F. B. a manželku A. B., nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

6. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre G. K. a manželku M. K., nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

7. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre J. N. a manželku T. N., nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

8. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre F. Sz. a manželku K. M., nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

9. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre J. S. a manželku K. S., nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

10. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre I. K. a manželku E. K., nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

11. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre I. F. a manželku H. F., nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

12. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre G. Cs. a manželku J. Cs., nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

13. odpredaj pozemku p.č. 7051/183 o výmere 99 m2 v k.ú. Komárno na podnikatežské účely pre R. M. nakožko je to lokalita určená na zástavbu,

14. odpredaj pozemku p.č. 7051/184 o výmere 143 m2 v k.ú. Komárno na podnikatežské účely pre Š. F., nakožko je to lokalita určená na zástavbu,

15. odpredaj záhrad na p.č. 9269-9289 v k.ú. Komárno pre užívatežov záhrad, nakožko sa nachádzajú v ochrannom pásme Bašty VI,

16. odpredaj časti pozemku z p.č. 1214 o výmere 150m2 a časti pozemku z p.č. 1219 o výmere 80 m2 v k.ú. Komárno pre Z.
B. a manžela R. B., nakožko je to verejné priestranstvo,

17. odpredaj časti pozemku z p.č. 7051/1 o výmere 94 m2 v k.ú. Komárno pre A. Sz. a manželka I. Sz., nakožko je tam chodník a verejná zeleň.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 481
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

1. odpredaj časti pozemku z p.č. 1710/207 o výmere 200 m2 v k.ú. Nová Strហpre Š. M. a manželku E. M., nakožko na pozemku sa nachádza verejná kanalizácia,

2. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre Š. K. a manželku E. K. nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

3. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre J. N. a manželku H. N., nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

4. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre J. O. a manželku L. O., nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

5. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre F. B. a manželku A. B., nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

6. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre G. K. a manželku M. K., nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

7. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre J. N. a manželku T. N., nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

8. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre F. Sz. a manželku K. M., nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

9. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre J. S. a manželku K. S., nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

10. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre I. K. a manželku E. K., nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

11. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre I. F. a manželku H. F., nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

12. odpredaj časti pozemku z p.č. 1703/2 o výmere 600 m2 v k.ú. Nová Strហpre G. Cs. a manželku J. Cs., nakožko je to rozvojový pozemok pre IBV,

13. odpredaj pozemku p.č. 7051/183 o výmere 99 m2 v k.ú. Komárno na podnikatežské účely pre R. M. nakožko je to lokalita určená na zástavbu,

14. odpredaj pozemku p.č. 7051/184 o výmere 143 m2 v k.ú. Komárno na podnikatežské účely pre Š. F., nakožko je to lokalita určená na zástavbu,

15. odpredaj záhrad na p.č. 9269-9289 v k.ú. Komárno pre užívatežov záhrad, nakožko sa nachádzajú v ochrannom pásme Bašty VI,

16. odpredaj časti pozemku z p.č. 1214 o výmere 150m2 a časti pozemku z p.č. 1219 o výmere 80 m2 v k.ú. Komárno pre Z.
B. a manžela R. B., nakožko je to verejné priestranstvo,

17. odpredaj časti pozemku z p.č. 7051/1 o výmere 94 m2 v k.ú. Komárno pre A. Sz. a manželka I. Sz., nakožko je tam chodník a verejná zeleň.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 310
Proti: 17
Zdržali sa: 43
Nehlasovali: 0
Prítomní: 370


   Za:
 Attila Farkas Ing. László Stubendek MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas  Miklós Fehér RNDr. Géza Nagy
Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
 Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó PaedDr. István Bende  Miklós Fehér
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó  Mária Hajabács Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
 Anton Andrássy Ing. Štefan Zámbó JUDr. Éva Hortai  Mária Vörösová
Ing. Vojtech Szabó Mgr. Lajos Szép RNDr. Géza Nagy  Mária Hutter
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Péter Tóth
Mgr. György Batta MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Zoltán Varga  Juraj Bača
Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy  Mihály Mácza PhDr. János Kovács Ing. Gábor Cséplő
MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Štefan Langschadl Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó
PaedDr. Štefan Bende  Mária Hajabácsová MUDr. Anton Marek Ing. Peter Takács
 Mihály Kiss Ing. Peter Békési MUDr. Ludovít Horváth  Helena Belokosztolszká
Ing. László Győrfy PaedDr. István Bende JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Ing. Zoltán Varga MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Ing. Péter Békési  Attila Petheő Ing. Zoltán Varga MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: