Číslo hlasovania: 482
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Informatívnej správe o priebehu 12. Komárňanských dní


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu o priebehu 12. Komárňanských dní a vyslovuje poďakovanie a pochvalu všetkým spoluorganizátorom, ktorí prispeli k úspešnosti Komárňanských dní.

B) konštatuje, že

aj vďaka hlavným organizátorom, a to: MsÚ, MsKS, CVČ, mestskej tlači a televízii mali všetky programy vysokú úroveň a dobrú účas. Osobitne treba vyzdvihnú úspešný priebeh Eurofestivalu „Odysea mysle“, ktorý sa za účasti 370 zahraničných účastníkov konal v Komárne.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 482 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Informatívnej správe o priebehu 12. Komárňanských dní


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu o priebehu 12. Komárňanských dní a vyslovuje poďakovanie a pochvalu všetkým spoluorganizátorom, ktorí prispeli k úspešnosti Komárňanských dní.

B) konštatuje, že

aj vďaka hlavným organizátorom, a to: MsÚ, MsKS, CVČ, mestskej tlači a televízii mali všetky programy vysokú úroveň a dobrú účas. Osobitne treba vyzdvihnú úspešný priebeh Eurofestivalu „Odysea mysle“, ktorý sa za účasti 370 zahraničných účastníkov konal v Komárne.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 482
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Informatívnej správe o priebehu 12. Komárňanských dní


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu o priebehu 12. Komárňanských dní a vyslovuje poďakovanie a pochvalu všetkým spoluorganizátorom, ktorí prispeli k úspešnosti Komárňanských dní.

B) konštatuje, že

aj vďaka hlavným organizátorom, a to: MsÚ, MsKS, CVČ, mestskej tlači a televízii mali všetky programy vysokú úroveň a dobrú účas. Osobitne treba vyzdvihnú úspešný priebeh Eurofestivalu „Odysea mysle“, ktorý sa za účasti 370 zahraničných účastníkov konal v Komárne.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 279
Proti: 15
Zdržali sa: 27
Nehlasovali: 0
Prítomní: 321


   Za:
MUDr. Ludovít Horváth Ing. Štefan Zámbó PhDr. János Kovács MUDr. Peter Tóth
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Zoltán Sebők PhDr. Éva Dohnanec
MVDr. Alexander Galgóczy  Mihály Mácza PaedDr. Štefan Bende Ing. László Győrfy
Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek Ing. Štefan Zámbó  Miklós Fehér
Ing. Péter Bábi JUDr. Éva Hortai JUDr. Vojtech Novák MVDr. Alexander Galgóczy
MUDr. Tamás Hollósy  Mária Hajabácsová Ing. Gábor Cséplő Mgr. Lajos Szép
 Mihály Kiss  Attila Farkas MUDr. Ludovít Horváth MUDr. Peter Tóth
Ing. Peter Takács RNDr. Géza Nagy MUDr. Zoltán Sebők  Anton Andrássy
 Peter Hamran PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Tibor Baštrnák PaedDr. Štefan Bende
 Mária Hutter Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó  Juraj Bača
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Tamás Hollósy  Anton Andrássy  Mária Vörösová
 Peter Hamran Ing. Péter Bábi  Mária Hutter Mgr. György Batta
Ing. Imre Dubány  László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Péter Tóth

   Zdržali sa:
Ing. Peter Takács Ing. Štefan Langschadl Ing. Peter Békési MUDr. Tibor Baštrnák
 Miklós Fehér  Attila Farkas Ing. Gábor Cséplő  Helena Belokosztolszká
 Mihály Kiss Mgr. Imre Andruskó Ing. Vojtech Szabó  Mihály Mácza
Ing. Štefan Langschadl Ing. László Győrfy PhDr. János Kovács Ing. Lajos Csonka
Ing. László Stubendek Ing. Lajos Csonka Ing. Lajos Csonka  Frigyes Gogola
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 482 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Informatívnej správe o priebehu 12. Komárňanských dní


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu o priebehu 12. Komárňanských dní a vyslovuje poďakovanie a pochvalu všetkým spoluorganizátorom, ktorí prispeli k úspešnosti Komárňanských dní.

B) konštatuje, že

aj vďaka hlavným organizátorom, a to: MsÚ, MsKS, CVČ, mestskej tlači a televízii mali všetky programy vysokú úroveň a dobrú účas. Osobitne treba vyzdvihnú úspešný priebeh Eurofestivalu „Odysea mysle“, ktorý sa za účasti 370 zahraničných účastníkov konal v Komárne.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 244
Proti: 10
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 267


   Za:
Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Mária Hajabács
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas Ing. László Győrfy  Mária Hajabács Ing. Béla Szabó
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
 Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Lajos Csonka Ing. László Győrfy
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Anton Marek MUDr. Péter Tóth

   Zdržali sa:
Ing. László Stubendek MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Frigyes Gogola MUDr. Anton Marek
Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende  Frigyes Gogola RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő

   Nehlasovali: