Číslo hlasovania: 483
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) ukladá riaditežovi Základnej umeleckej školy v Komárne

rokova vo veci riešenia priestorového zabezpečenia ZUŠ od 1. septembra 2003, nakožko základná umelecká škola má právnu subjektivitu.

Termín: priebežne
Zodpovedný: riaditež ZUŠ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 483
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) ukladá riaditežovi Základnej umeleckej školy v Komárne

rokova vo veci riešenia priestorového zabezpečenia ZUŠ od 1. septembra 2003, nakožko základná umelecká škola má právnu subjektivitu.

Termín: priebežne
Zodpovedný: riaditež ZUŠ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 291
Proti: 3
Zdržali sa: 21
Nehlasovali: 0
Prítomní: 315


   Za:
 Mihály Kiss Ing. Péter Bábi Ing. Peter Takács PhDr. Éva Dohnanec
MUDr. Peter Tóth MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy
 Mária Hutter  Miklós Fehér RNDr. Géza Nagy MUDr. Tibor Baštrnák
Ing. Vojtech Szabó  Attila Farkas MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Štefan Zámbó
 Mária Hajabácsová MUDr. Ludovít Horváth  Mihály Mácza Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Miklós Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Mária Hajabács
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende  Attila Farkas Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. László Stubendek Ing. Zoltán Varga Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Sebők JUDr. Éva Hortai Ing. Gábor Cséplő Ing. Štefan Langschadl
PhDr. János Kovács  Anton Andrássy Mgr. Imre Andruskó JUDr. Vojtech Novák
 Peter Hamran PaedDr. Štefan Bende  Attila Petheő Mgr. Imre Andruskó
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Stubendek
 Juraj Bača Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: