Číslo hlasovania: 485
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) súhlasí

s umiestnením Pamätníka Aradských mučeníkov v parku pri Dôstojníckom pavilóne.

B) neschvažuje

finančnú dotáciu na umiestnenie pamätníka z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno pre: Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie Komárno.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 485
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) súhlasí

s umiestnením Pamätníka Aradských mučeníkov v parku pri Dôstojníckom pavilóne.

B) neschvažuje

finančnú dotáciu na umiestnenie pamätníka z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno pre: Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie Komárno.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 264
Proti: 3
Zdržali sa: 29
Nehlasovali: 0
Prítomní: 296


   Za:
JUDr. Vojtech Novák Ing. Gábor Cséplő  Anton Andrássy  Attila Farkas
MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Štefan Zámbó Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Péter Tóth  Mária Hajabács
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek  Miklós Fehér Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola  Attila Petheő
Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Ing. Zoltán Varga
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó PaedDr. István Bende
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Miklós Fehér
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende  Attila Farkas  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
RNDr. Géza Nagy  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő

   Zdržali sa:
PhDr. János Kovács Ing. Béla Szabó Ing. Péter Békési  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Lajos Maurovich Horváth
MUDr. Péter Tóth JUDr. Éva Hortai Mgr. Imre Andruskó Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Péter Tóth
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh Mgr. Lajos Szép
Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: