Číslo hlasovania: 486
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Základnú organizáciu rodičov telesne postihnutých detí, Komárno, Záhradnícka ulica 16/8

na základe konkrétnej faktúry za prepravu telesne postihnutých detí s rodičmi do Bojníc, vo výške 7.000,- Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukáza schválenú finančnú dotáciu na základe konkrétnej faktúry v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: do 20.7.2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 486
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Základnú organizáciu rodičov telesne postihnutých detí, Komárno, Záhradnícka ulica 16/8

na základe konkrétnej faktúry za prepravu telesne postihnutých detí s rodičmi do Bojníc, vo výške 7.000,- Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukáza schválenú finančnú dotáciu na základe konkrétnej faktúry v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: do 20.7.2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 335
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 343


   Za:
Ing. Štefan Langschadl MUDr. Anton Marek MUDr. Tibor Baštrnák JUDr. Éva Hortai
 Anton Andrássy Ing. Štefan Zámbó Ing. Vojtech Szabó PhDr. Éva Dohnanec
 Mihály Kiss PaedDr. Štefan Bende Ing. Peter Takács  Attila Farkas
 Mária Hajabácsová Mgr. Lajos Szép MUDr. Zoltán Sebők Ing. László Győrfy
MUDr. Peter Tóth Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Bábi MUDr. Ludovít Horváth
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek RNDr. Géza Nagy  Mihály Mácza
PhDr. János Kovács Ing. Gábor Cséplő  Peter Hamran MUDr. Tamás Hollósy
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Mária Hajabács
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó  Miklós Fehér RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas Ing. László Győrfy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende JUDr. Éva Hortai
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga  Juraj Bača Mgr. Ondrej Gajdáč

   Nehlasovali: