Číslo hlasovania: 487 - spresnenie Bod A1
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – čas bytová


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. pridelenie 1 izbového bezbariérového bytu na Ulica gen. Klapku 56/33 pre M. B. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č. 12/2001 § 6 ods. 3. na dobu určitú 1 rok,

2. pridelenie 2 izbového náhradného bytu na Dvorskej ulici. č. 11/2 pre K. D. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č. 12/2001 § 6 ods. 3 na dobu určitú: 1 rok za podmienky, že odovzdá 1 izbový mestský byt na Palatínovej ulici č. 44 v stanovenej lehote 1 mesiac.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. uzatvori nájomnú zmluvu podža uvedených podmienok pre M. B.
2. uzatvori nájomnú zmluvu podža uvedených podmienok pre K. D.

Termín: 30.06.2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 487 - spresnenie Bod A2
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – čas bytová


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. pridelenie 1 izbového bezbariérového bytu na Ulica gen. Klapku 56/33 pre M. B. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č. 12/2001 § 6 ods. 3. na dobu určitú 1 rok,

2. pridelenie 2 izbového náhradného bytu na Dvorskej ulici. č. 11/2 pre K. D. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č. 12/2001 § 6 ods. 3 na dobu určitú: 1 rok za podmienky, že odovzdá 1 izbový mestský byt na Palatínovej ulici č. 44 v stanovenej lehote 1 mesiac.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. uzatvori nájomnú zmluvu podža uvedených podmienok pre M. B.
2. uzatvori nájomnú zmluvu podža uvedených podmienok pre K. D.

Termín: 30.06.2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 487 - spresnenie Bod A1
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – čas bytová


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. pridelenie 1 izbového bezbariérového bytu na Ulica gen. Klapku 56/33 pre M. B. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č. 12/2001 § 6 ods. 3. na dobu určitú 1 rok,

2. pridelenie 2 izbového náhradného bytu na Dvorskej ulici. č. 11/2 pre K. D. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č. 12/2001 § 6 ods. 3 na dobu určitú: 1 rok za podmienky, že odovzdá 1 izbový mestský byt na Palatínovej ulici č. 44 v stanovenej lehote 1 mesiac.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. uzatvori nájomnú zmluvu podža uvedených podmienok pre M. B.
2. uzatvori nájomnú zmluvu podža uvedených podmienok pre K. D.

Termín: 30.06.2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 237
Proti: 14
Zdržali sa: 16
Nehlasovali: 0
Prítomní: 267


   Za:
PhDr. Éva Dohnanec PaedDr. Štefan Bende JUDr. Éva Hortai Ing. Gábor Cséplő
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga  Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó PaedDr. István Bende
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó  Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
 Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:
 Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Zoltán Varga
Ing. Lajos Csonka Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Lajos Szép Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
 Csaba Fehér Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Imre Andruskó
Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 487 - spresnenie Bod A2
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – čas bytová


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. pridelenie 1 izbového bezbariérového bytu na Ulica gen. Klapku 56/33 pre M. B. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č. 12/2001 § 6 ods. 3. na dobu určitú 1 rok,

2. pridelenie 2 izbového náhradného bytu na Dvorskej ulici. č. 11/2 pre K. D. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č. 12/2001 § 6 ods. 3 na dobu určitú: 1 rok za podmienky, že odovzdá 1 izbový mestský byt na Palatínovej ulici č. 44 v stanovenej lehote 1 mesiac.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. uzatvori nájomnú zmluvu podža uvedených podmienok pre M. B.
2. uzatvori nájomnú zmluvu podža uvedených podmienok pre K. D.

Termín: 30.06.2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 294
Proti: 1
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 0
Prítomní: 309


   Za:
Ing. Péter Bábi Ing. Peter Takács Ing. Gábor Cséplő  Attila Farkas
PhDr. János Kovács Mgr. Lajos Szép MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Győrfy
 Anton Andrássy JUDr. Éva Hortai MVDr. Alexander Galgóczy  Peter Hamran
Ing. Štefan Langschadl  Miklós Fehér PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Peter Tóth
 Mária Hajabácsová  Mihály Mácza MUDr. Ludovít Horváth PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Sebők  Mária Hutter Ing. Peter Békési  Mária Vörösová
 Mihály Kiss JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Zámbó RNDr. Géza Nagy
MUDr. Tibor Baštrnák Mgr. Imre Andruskó  Mihály Mácza  Mária Hajabácsová
RNDr. Géza Nagy Ing. Štefan Langschadl MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Peter Tóth
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek MUDr. Tamás Hollósy
 Mária Hutter Ing. Gábor Cséplő PhDr. János Kovács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Imre Andruskó Ing. Peter Békési Ing. Štefan Zámbó
 Anton Andrássy Mgr. Lajos Szép PhDr. Éva Dohnanec PaedDr. Štefan Bende
MVDr. Alexander Galgóczy  Mária Hutter  Attila Farkas Ing. Vojtech Szabó
MUDr. Anton Marek Ing. László Győrfy Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth  Miklós Fehér
Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
MUDr. Tamás Hollósy

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek MUDr. Tibor Baštrnák  Mihály Mácza  Helena Belokosztolszká
 Peter Hamran JUDr. Vojtech Novák  Mária Vörösová PaedDr. István Bende
Ing. Zoltán Varga MUDr. Tamás Hollósy Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Lajos Csonka Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: