Číslo hlasovania: 488
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Návrhu na zníženie nájomného v bezbariérových bytoch v majetku mesta Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

udelenie výnimky z uznesenia mestského zastupitežstva č. 50/2003 pre nájomníčku J. M. s tým, že zvýšenie základného nájomného trojizbového bezbariérového bytu sa znižuje z pôvodných 95 % na 20 % s účinnosou od 1. júla 2003 a v prípade uvožnenia menšieho bezbariérového bytu sa pristúpi k výmene bytu.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 488
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Návrhu na zníženie nájomného v bezbariérových bytoch v majetku mesta Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

udelenie výnimky z uznesenia mestského zastupitežstva č. 50/2003 pre nájomníčku J. M. s tým, že zvýšenie základného nájomného trojizbového bezbariérového bytu sa znižuje z pôvodných 95 % na 20 % s účinnosou od 1. júla 2003 a v prípade uvožnenia menšieho bezbariérového bytu sa pristúpi k výmene bytu.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 249
Proti: 6
Zdržali sa: 22
Nehlasovali: 0
Prítomní: 277


   Za:
Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
Ing. Péter Békési  Attila Farkas  Frigyes Gogola  Mária Hajabács
MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó PaedDr. István Bende
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó  Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
 Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
MUDr. Tamás Hollósy  Attila Petheő Ing. Imre Dubány  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. Péter Békési
JUDr. Éva Hortai Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Attila Farkas
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: