Číslo hlasovania: 490
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Odpredaju mestských bytov terajším nájomníkom – neplatičom


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

odpredaj mestských bytov terajším nájomníkom – neplatičom s odpustením penále za nezaplatené nájomné v prípade, že žiadatež zaplatí nedoplatok na nájomnom a nákladoch za služby spojené s užívaním bytu a uhradí pri podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva bytu v hotovosti 100 % ceny bytu a pozemku.
Toto uznesenie je platné do 31.12.2003

Termín: 31.12.2003
Zodpovedný: prednosta
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 490
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Odpredaju mestských bytov terajším nájomníkom – neplatičom


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

odpredaj mestských bytov terajším nájomníkom – neplatičom s odpustením penále za nezaplatené nájomné v prípade, že žiadatež zaplatí nedoplatok na nájomnom a nákladoch za služby spojené s užívaním bytu a uhradí pri podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva bytu v hotovosti 100 % ceny bytu a pozemku.
Toto uznesenie je platné do 31.12.2003

Termín: 31.12.2003
Zodpovedný: prednosta
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 256
Proti: 19
Zdržali sa: 35
Nehlasovali: 0
Prítomní: 310


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Štefan Zámbó MUDr. Tamás Hollósy PhDr. János Kovács
 Anton Andrássy MUDr. Ludovít Horváth Mgr. Lajos Szép RNDr. Géza Nagy
Ing. Štefan Langschadl MUDr. Anton Marek  Mária Hutter JUDr. Éva Hortai
Mgr. Lajos Szép  Mária Vörösová MUDr. Tamás Hollósy MVDr. Alexander Galgóczy
Mgr. Štefan Zábojník  Anton Andrássy MUDr. Tibor Baštrnák JUDr. Vojtech Novák
Ing. Peter Békési PhDr. János Kovács PhDr. Éva Dohnanec Ing. Vojtech Szabó
Ing. László Győrfy Ing. Štefan Zámbó  Mihály Mácza  Attila Farkas
Ing. Peter Takács Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek
Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas Ing. László Győrfy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
 Mária Hajabács MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó  Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Štefan Zábojník Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
MUDr. Peter Tóth Ing. Péter Bábi  Miklós Fehér MUDr. Tibor Baštrnák
 Mihály Mácza  Mária Hajabácsová JUDr. Éva Hortai Ing. Vojtech Szabó
Ing. Gábor Cséplő Ing. Peter Takács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő  Csaba Fehér  Attila Petheő
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Petheő

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende  Peter Hamran PhDr. Éva Dohnanec JUDr. Vojtech Novák
MVDr. Alexander Galgóczy Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Zoltán Varga
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. László Győrfy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
PaedDr. István Bende Ing. Zoltán Varga Ing. Zoltán Varga JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Ing. Péter Békési
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Lajos Csonka MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Imre Dubány

   Nehlasovali: