Číslo hlasovania: 491
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe komisie pre rozvoj mesta, pre cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Správu komisie pre rozvoj mesta, pre cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch.

B) schvažuje

zásady č. 1/2003 pre stanovenie podmienok zástavby pri vydávaní záväzných stanovísk k investičnej činnosti na Jókaiho ulici od p. č. 7 po p.č. 20 a p.č. 569 až 581 a Ulici františkánov od p.č. 569 až 580 a 895 po p.č. 936.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 491
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe komisie pre rozvoj mesta, pre cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Správu komisie pre rozvoj mesta, pre cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch.

B) schvažuje

zásady č. 1/2003 pre stanovenie podmienok zástavby pri vydávaní záväzných stanovísk k investičnej činnosti na Jókaiho ulici od p. č. 7 po p.č. 20 a p.č. 569 až 581 a Ulici františkánov od p.č. 569 až 580 a 895 po p.č. 936.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 202
Proti: 10
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 222


   Za:
Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó PaedDr. István Bende  Miklós Fehér
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó  Mária Hajabács
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga Ing. Péter Békési Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó
 Attila Farkas JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: