Číslo hlasovania: 493
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k zahraničnej pracovnej ceste do mesta Lieto vo Fínsku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zahraničnú pracovnú cestu do mesta Lieto vo Fínsku, v dňoch 24.-31. augusta 2003

B) poveruje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

1. vedením delegácie do partnerského mesta Lieto vo Fínsku,
2. zostavením menoslovu 10 člennej delegácie a prípravou pracovnej cesty s tým, že polovicu členov delegácie budú tvori poslanci mestského zastupitežstva.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 493
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k zahraničnej pracovnej ceste do mesta Lieto vo Fínsku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zahraničnú pracovnú cestu do mesta Lieto vo Fínsku, v dňoch 24.-31. augusta 2003

B) poveruje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

1. vedením delegácie do partnerského mesta Lieto vo Fínsku,
2. zostavením menoslovu 10 člennej delegácie a prípravou pracovnej cesty s tým, že polovicu členov delegácie budú tvori poslanci mestského zastupitežstva.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 171
Proti: 3
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 177


   Za:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Mária Hajabács
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende  Attila Farkas  Frigyes Gogola Mgr. Lajos Szép
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Miklós Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:
Ing. Zoltán Varga  Juraj Bača Mgr. Ondrej Gajdáč

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga Ing. László Győrfy Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: