Číslo hlasovania: 494
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k zahraničnej pracovnej ceste do mesta Weissenfels v Nemecku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zahraničnú pracovnú cestu do mesta Weissenfels v Nemecku, v dňoch 26.-31. augusta 2003

B) poveruje B. Sz., zástupcu primátora mesta Komárno

1. vedením delegácie do partnerského mesta Weissenfels v Nemecku,
2. zostavením menoslovu 8 člennej delegácie a prípravou pracovnej cesty s tým, že polovicu členov delegácie budú tvori poslanci mestského zastupitežstva.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 494
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k zahraničnej pracovnej ceste do mesta Weissenfels v Nemecku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zahraničnú pracovnú cestu do mesta Weissenfels v Nemecku, v dňoch 26.-31. augusta 2003

B) poveruje B. Sz., zástupcu primátora mesta Komárno

1. vedením delegácie do partnerského mesta Weissenfels v Nemecku,
2. zostavením menoslovu 8 člennej delegácie a prípravou pracovnej cesty s tým, že polovicu členov delegácie budú tvori poslanci mestského zastupitežstva.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: