Číslo hlasovania: 495
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k zahraničnej pracovnej ceste do mesta Sebes v Rumunsku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zahraničnú pracovnú cestu do mesta Sebes v Rumunsku v dňoch 22.-24. augusta 2003.

B) poveruje M. Cs., hlavného kontrolóra mesta Komárno

1. vedením delegácie do mesta Sebes v Rumunsku,
2. zostavením menoslovu členov delegácie do 8 osôb a prípravou pracovnej cesty s tým, že polovicu členov delegácie budú tvori poslanci mestského zastupitežstva.

 
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 495
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k zahraničnej pracovnej ceste do mesta Sebes v Rumunsku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zahraničnú pracovnú cestu do mesta Sebes v Rumunsku v dňoch 22.-24. augusta 2003.

B) poveruje M. Cs., hlavného kontrolóra mesta Komárno

1. vedením delegácie do mesta Sebes v Rumunsku,
2. zostavením menoslovu členov delegácie do 8 osôb a prípravou pracovnej cesty s tým, že polovicu členov delegácie budú tvori poslanci mestského zastupitežstva.

 
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: