Číslo hlasovania: 496
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k Žiadosti o spolufinancovanie projektu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

spolufinancovanie projektu “Zvyšovanie energetickej efektívnosti vybudovaním vlastného zdroja vykurovania” v Domove – penzióne pre dôchodcov a Domove dôchodcov na Ul. špitálskej č. 16 Komárno z rezervného fondu vo výške 169.900,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do konca roka 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 496
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k Žiadosti o spolufinancovanie projektu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

spolufinancovanie projektu “Zvyšovanie energetickej efektívnosti vybudovaním vlastného zdroja vykurovania” v Domove – penzióne pre dôchodcov a Domove dôchodcov na Ul. špitálskej č. 16 Komárno z rezervného fondu vo výške 169.900,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do konca roka 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 496
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k Žiadosti o spolufinancovanie projektu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

spolufinancovanie projektu “Zvyšovanie energetickej efektívnosti vybudovaním vlastného zdroja vykurovania” v Domove – penzióne pre dôchodcov a Domove dôchodcov na Ul. špitálskej č. 16 Komárno z rezervného fondu vo výške 169.900,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do konca roka 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 496
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k Žiadosti o spolufinancovanie projektu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

spolufinancovanie projektu “Zvyšovanie energetickej efektívnosti vybudovaním vlastného zdroja vykurovania” v Domove – penzióne pre dôchodcov a Domove dôchodcov na Ul. špitálskej č. 16 Komárno z rezervného fondu vo výške 169.900,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do konca roka 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: